Reval 2021

Last updated at 16:33 on 19/11/2019

Fáilte chuig leathanach eolais na hOifige Luachála maidir le hathluacháil a dhéanamh ar gach maoin inrátáilte i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Chontae an Chláir, Dhún na nGall, na Gaillimhe, Chiarraí, Mhaigh Eo agus Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Ón leathanach seo beidh tú ábalta an t-eolas is déanaí a fháil maidir leis an ngníomhaíocht Athluachála atá ar bun ag an Oifig Athluachála i do limistéar féin.

null

Shínigh an Comhairleoir Luachála, John O’Sullivan, Ordú Luachála an 4 Samhain 2019 do limistéir údaráis rátála Chomhairle Chontae an Chláir, Dhún na nGall, na Gaillimhe, Chiarraí agus Mhaigh Eo agus Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Síníodh an tOrdú Luachála nua i ndiaidh próiseas comhairliúcháin reachtúil idir an Coimisinéir Luachála, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus na hÚdaráis Áitiúla chuí.

Is cuid de chlár náisiúnta leanúnach í an athluacháil lena chinntiú go léiríonn an luacháil inrátáilte ar gach maoin tráchtála agus thionsclaíoch in Éirinn an timpeallacht ghnó chomhaimseartha. Is éard is cuspóir leis an athluacháil tuilleadh trédhearcachta agus cothromais a thabhairt isteach i gcóras rátála na n-údarás áitiúil. Nuair a bhíonn athluacháil déanta, bíonn caidreamh níos dlúithe agus níos aonfhoirmí idir na luachanna cíosa bliantúla reatha atá ar mhaoine tráchtála agus a ndliteanas rátaí tráchtála.

Níl maoin chónaithe ná tailte talmhaíochta inrátáilte agus ní bhíonn aon tionchar ag an athluacháil orthu dá réir.

Foilseofar na luachálacha nua maidir leis na ceantair a bhfuil athluacháil á déanamh orthu in 2021 agus tiocfaidh siad in éifeacht chun críocha rátála ó 2022 ar aghaidh.

Is féidir Ceisteanna a Chuirtear go minic maidir le hAthluacháil a fháil anseo

Pacáistí Eolais maidir le hAthluacháil

Seoladh Pacáistí Eolais maidir le hAthluacháil chuig gach áititheoir ábhartha i limistéir údaráis rátála Chomhairle Chontae an Chláir, Dhún na nGall, Gaillimhe, Chiarraí agus Mhaigh Eo agus Chomhairle Cathrach na Gaillimhe an 4 Samhain 2019.

Faoi na hAchtanna Luachála, tá sé d'oibleagáid ar íocóirí rátaí de réir dlí an t-eolas ata iarrtha ar an bhfoirm atá leis seo a chur ar fáil. Is féidir é sin a dhéanamh tríd an gcóip chrua atá leis seo a sheoladh ar ais chugainn nó trí logáil isteach ar an tairseach ar líne

Foirm Eolais Athluachála ar líne (i mBéarla ámhain)

Is féidir samplaí de gach ceann de na doiciméid atá sa phacáiste a fháil anseo:

Litir ChumhdaighFoirm Eolais AthluachálaLeabhrán Eolais Athluachála

Tuilleadh Eolais:

Fón: 01 8171033 nó ar chostas glao áitiúil 1890 531 431

Ríomhphost: reval2021@valoff.ie

Bíonn an líne chabhrach seo ar fáil ón 9.30am go dtí 5.30pm ó Luan go Déardaoin agus ón 9.30am go 5.15pm dé hAoine (gan saoirí poiblí san áireamh)

Orduithe Luachála

Is féidir an tOrdú Luachála maidir le gach ceann d'Údaráis Áitiúla Athluachála 2021 a fheiceáil trí chliceáil ar an Údarás Áitiúil thíos:

An ClárDún na nGallCathair na GaillimheContae na GaillimheCiarraíMaigh Eo

Loading