Athluacháil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Last updated at 11:44 on 17/09/2020

Fáilte chuig leathanach eolais na hOifige Luachála maidir le hathluacháil a dhéanamh ar gach maoin inrátáilte i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Ón leathanach seo beidh tú ábalta an t-eolas is déanaí a fháil maidir leis an ngníomhaíocht Athluachála atá ar bun ag an Oifig Athluachála i do limistéar féin.

null

Shínigh an Comhairleoir Luachála, John O’Sullivan, Ordú Luachála an 15 Deireadh Fómhair 2019 do limistéir údaráis rátála Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Síníodh an tOrdú Luachála nua i ndiaidh próiseas comhairliúcháin reachtúil idir an Coimisinéir Luachála, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus na hÚdaráis Áitiúla.

Is cuid de chlár náisiúnta leanúnach í an athluacháil lena chinntiú go léiríonn an luacháil inrátáilte ar gach maoin tráchtála agus thionsclaíoch in Éirinn an timpeallacht ghnó chomhaimseartha. Is éard is cuspóir leis an athluacháil tuilleadh trédhearcachta agus cothromais a thabhairt isteach i gcóras rátála na n-údarás áitiúil. Nuair a bhíonn athluacháil déanta, bíonn caidreamh níos dlúithe agus níos aonfhoirmí idir na luachanna cíosa bliantúla reatha atá ar mhaoine tráchtála agus a ndliteanas rátaí tráchtála.

Níl maoin chónaithe ná tailte talmhaíochta inrátáilte agus ní bhíonn aon tionchar ag an athluacháil orthu dá réir.

Foilseofar na luachálacha nua maidir leis na ceantair a bhfuil athluacháil á déanamh orthu in 2021 agus tiocfaidh siad in éifeacht chun críocha rátála ó 2021 ar aghaidh.

Is féidir Ceisteanna a Chuirtear go minic maidir le hAthluacháil a fháil anseo

Pacáistí Eolais maidir le hAthluacháil

Seoladh Pacáistí Eolais maidir le hAthluacháil chuig gach áititheoir ábhartha i limistéir údaráis rátála Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin an 15 Deireadh Fómhair 2019.

Faoi na hAchtanna Luachála, tá sé d'oibleagáid ar íocóirí rátaí de réir dlí an t-eolas ata iarrtha ar an bhfoirm atá leis seo a chur ar fáil. Is féidir é sin a dhéanamh tríd an gcóip chrua atá leis seo a sheoladh ar ais chugainn nó trí logáil isteach ar an tairseach ar líne

Foirm Eolais Athluachála ar líne (i mBéarla ámhain)

Is féidir samplaí de gach ceann de na doiciméid atá sa phacáiste a fháil anseo:

Litir ChumhdaighFoirm Eolais AthluachálaLeabhrán Eolais Athluachála

Tuilleadh Eolais

Fón: 01 8171033 nó ar chostas glao áitiúil 1890 531 431

Ríomhphost: revaldunlrath@valoff.ie

Bíonn an líne chabhrach seo ar fáil ón 9.30am go dtí 5.30pm ó Luan go Déardaoin agus ón 9.30am go 5.15pm dé hAoine (gan saoirí poiblí san áireamh)

Orduithe Luachála

Is féidir an tOrdú Luachála a fheiceáil trí chliceáil ar an Údarás Áitiúil thíos:

Mar gheall ar Athluacháil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a chur siar, mar thoradh ar Covid-19, shínigh an Coimisinéir Ordú Luachála leasaithe faoi Alt 21(4). Is féidir é a fheiceáil thíos

DLROrdú faoi Alt 21(4)

Loading